Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

PN-EN 1090? Sprawdź, czy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów budowlanych jest potrzebny w Twojej firmie!

2023-03-30

Jeżeli produkujesz spawane konstrukcje ze stali, bądź z aluminium niniejsze informacje mogą być dla Ciebie kluczowe w kontekście dalszej działalności zgodnej z prawem i międzynarodowymi przepisami.
Aby jednoznacznie wyjaśnić powyższe zagadnienie należy zapoznać się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., serią norm PN-EN 1090 oraz przywołanymi w nich specyfikacjami. Najważniejsze z ich elementów przedstawiono poniżej:

(1) Przepisy państw członkowskich wymagają, by obiekty budowlane były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych ani mienia oraz niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko.

Seria norm PN-EN 1090 została stworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego jest to sprawa tak ważna w kontekście przepisów prawnych.

Mowa tutajo serii norm PN-EN 1090 oraz aprobacie technicznej w formie certyfikacji zakładu produkcyjnego.

(7) Dążąc do realizacji tego celu, dyrektywa 89/106/EWG przewidywała ustanowienie norm zharmonizowanych dla wyrobów budowlanych oraz udzielenie europejskich aprobat technicznych.

(28) Mając na uwadze zapewnienie dokładności i wiarygodności deklaracji właściwości użytkowych, należy ocenić właściwości użytkowe wyrobu budowlanego oraz skontrolować produkcję w zakładzie zgodnie z odpowiednim systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego. Można wybrać kilka systemów mających zastosowanie do danego wyrobu budowlanego, by uwzględnić specyficzny związek niektórych spośród jego zasadniczych charakterystyk z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi obiektów budowlanych

Należy prowadzić nadzór, wdrożyć system jakości w wyprodukowany wyrób opisać poprzez deklarację właściwości użytkowych. 

Wyrób budowlany należy oznaczyć znakiem CE. Może tego dokonać tylko zakład certyfikowany według normy PN-EN 1090

(32) Oznakowanie CE powinno się umieszczać na wszystkich wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku niesporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oznakowania CE umieszczać nie należy.

1) “wyrób budowalny” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowalnych lub ich częściach którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowalnych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;

Które definicje wyrobu budowlanego, która pozwala określić, czy produkt mieści się w zakresie norm PN-EN 1090 (konkretne przykłady wyrobów podano w dalszej części)

Jest to zapis mówiący o możliwości nagłej kontroli zakładu poprzez odpowiednie urzędy (Inspekcja budowlana, audyt jednostki notyfikowanej itp.). Konieczne jest więc ciągłe działanie zgodnie z systemem jakości.

8. Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci dostarczają mu wszelkie informacje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie tego organu współpracują z nim we wszelkich działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane wprowadzone przez nich do obrotu.

Ważnym etapem jest określenie, czy produkowany w Państwa firmie wyrób objęty jest serią norm PN-EN 1090. Poniżej znajduje się wykaz produktów, dla których oznakowanie CE, deklaracja właściwości używkowych (a co za tym idzie wprowadzenie zakładowej kontroli produkcji) jest obligatoryjne.

Wymaga systemu ZKP wg EN 1090

– Arkusze formowane na zimno na pokrycia
dachowe i okładziny
– Baldachimy – obramowania baldachimów
– Balkony
– Balustrady
– Belki komorowe / komórkowe
– Belki kratowe
– Belki nie objęte normą EN 10025-1
– Belki podsuwnicowe
– Belki rurowe
– Belki szynowe dźwigu
– Belki zakrzywione i/lub wygięte
– Blachownice (spawane lub skręcane)
– Chodniki (m.in. posadzka z siatki otwartej, będąca
integralną częścią konstrukcji nośnej obiektu
budowlanego)
– Dźwigary kratowe
– Dźwigary nie objęte normą EN 10025-1
– Dźwigary suwnicowe
– Dźwigary znakowe
– Elementy konstrukcyjne budynków
– Elementy konstrukcyjne do konstrukcji
drewnianych bez elementów złącznych
– Elementy konstrukcyjne do konstrukcji
murowanych
– Elementy konstrukcyjne ekranów akustycznych
– Elementy konstrukcyjne mostów (w tym kładki
drogowe, kolejowe i dla pieszych, mosty rurowe,
mosty ruchome)
– Elementy konstrukcyjne nabrzeży, doków i pirsów
– Elementy konstrukcyjne trybun i stadionów
– Elementy konstrukcyjne urządzeń i maszyn, jeżeli
stanowią integralną część konstrukcji nośnej
obiektu budowlanego
– Elementy konstrukcyjne wież i masztów
– Elementy ze stali konstrukcyjnej do konstrukcji
zespolonych stalowo-betonowych
– Fundamenty palowe – sfabrykowane
– Kolumny
– Kolumny rurowe
– Konstrukcje wsporcze rurociągów i rur
– Kratownice
– Nadproża nie objęte normą EN 845-2
– Obramowania namiotu
– Ograniczniki dźwigu
– Ogrodzenia nośne
– Ościeżnice, jeśli są częścią ościeżnicy
konstrukcyjnej
– Ościeżnice, stanowiące część konstrukcji nośnej
– Ościeżnice dachowe, jeżeli stanowią integralną
część konstrukcji nośnej obiektu budowlanego
– Ościeżnice stropowe, stanowiące integralną część
konstrukcji nośnej obiektu budowlanego
– Piętra antresoli
– Płatwie
– Płyty bazowe nie objęte normą EN 10025-1
– Płyty formowane na zimno do stosowania
w podłogach zespolonych ze stali i betonu
– Podpory maszynowe, jeżeli stanowią integralną
część konstrukcji nośnej obiektu budowlanego
– Poręcze
– Pręty rozciągane poza ETA
– Pręty zwisające
– Przepusty wykorzystywane jako konstrukcji
przypominająca most do przenoszenia ruchu
– Rampy, jeżeli stanowią integralną część
konstrukcji nośnej obiektu budowlanego
– Ramy konstrukcyjne dla budynków, magazynów,
szkół, szpitali, mieszkań, wiat przemysłowych
i rolniczych
– Ramy konstrukcyjne do schronów
– Schody, które nie są objęte ETAG 008
i odpowiednimi ETA
– Silosy
– Słupy
– Stężenia
– Systemu regałowe
– Szyny elewacyjne formowane na zimno
– Wieszaki
– Wybiegi
– Wyjścia pożarowe
– Zaciski do belek (poza ETA)
– Zadaszenia
– Zjeżdżalnie na placu zabaw

Nie wymaga systemu ZKP wg EN 1090

– Balustrady niepełniące funkcji barier
– Belki kotwiące osadzane w betonie
– Blachy łączące i inne kotwione w betonie
– Chodniki stalowe i aluminiowe będące integralną
częścią obiektu (maszyny, silosa itp.)
– Druty
– Elementy do podwieszania sufitów
– Elementy i części ze stali i aluminium
produkowane na budowie
– Elementy konstrukcyjne platform wiertniczych
– Elementy sprężynowe ze stali
– Kable
– Kompozytowe elementy konstrukcyjne
z aluminium
– Konstrukcje tymczasowe (np. namiotów)
– Liny
– Łączniki do drewna
– Łączniki i kotwy do betonu i muru
– Łączniki przyklejane do konstrukcji drewnianych
– Łączniki wstrzeliwane
– Maszty flagowe
– Nity jednostronne
– Odkuwki
– Odlewy
– Osprzęt bezpieczeństwa dachów (łącznie
z drabinami i chodnikami)
– Osprzęt tras przesyłowych z wyjątkiem bram
sygnałowych i wsporników
– Ostrogi słupów osadzane w betonie
– Ozdoby
– Pale nieprefabrykowane
– Płyty warstwowe, dwupowłokowe, konstrukcyjne,
metalowe
– Podesty ruchome
– Podkłady trakcji kolejowych
– Poręcze niekonstrukcyjne
– Poręcze stalowe i aluminiowe będące integralną
częścią obiektu (maszyny, silosa itp.)
– Regały instalacji elektrycznych
– Regały tras kablowych
– Ruchome lub niestałe elementy jezdni pojazdów
w parkach rozrywki
– Rurociągi
– Rury
– Rusztowania
– Ryglowania niekonstrukcyjne
– Rzemieślnicze, tradycyjne elementy
niekonstrukcyjne (np. wiatrowskazy, skrzynki
listowe, stojaki rowerowe, poręcze)
– Rzeźby
– Schody stalowe i aluminiowe będące integralną
częścią obiektu (maszyny, silosa itp.)
– Stal zbrojeniowa do betonu
– Stal zbrojeniowa do muru
– Systemy linowe, stalowe, prefabrykowane,
z łącznikami końcowymi
– Systemy prętowe, cięgnowe, z łącznikami
końcowymi
– Systemy regałów nie będące integralną częścią
konstrukcji nośnej obiektu
– Systemy stempli nie będące integralną częścią
konstrukcji obiektu
– Systemy tłumienia dgrań
– Szyny trakcji kolejowych
– Śruby fundamentowe osadzane w betonie
– Wieże turbin wiatrowych
– Wkręty samogwintujące
– Wkręty samowiercące
– Wyposażenie placów zabaw
– Złącza pali
– Złącza prętów zbrojeniowych
– Złącza w systemach izolowanych trakcji szynowych

Jeżeli więc wykonujesz któryś z powyższych wyrobów i będzie on wykorzystywany na terenie Unii Europejskiej konieczne jest certyfikowanie Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z serią norm PN-EN 1090.

Nie ma żadnego znaczenia, czy prowadzisz wielką firmę, zatrudniającą kilkuset pracowników, czy drobną działalność „garażową”. Przepisy traktują równorzędnie oba typy producentów.

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wiąże się z wprowadzeniem systemu, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie zakładu oraz produkowanie wyrobów zgodnych z normami i przepisami prawa.

My jako firma WeldMas wdrażamy ten system w sposób kompleksowy, od przeglądu i weryfikacji, poprzez badania i dokumentację, aż do audytu i stałego nadzoru.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu:
weldmas.weldmas@gmail.com
781576851 

Wyślij wiadomość